Modificació dels requisits d’exempció a presentar l’Impost de Societats

El passat 31 d’octubre es va publicar al BOE la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016. L’article 63 de l’esmentada llei, torna a modificar els requisits d’exempció a presentar l’Impost de Societats a les entitats parcialment exemptes no acollides a la Llei de Mecenatge. Concretament amplia a 75.000€ els ingressos anuals de l’entitat (abans 50.000€). Aquest canvi és amb caràcter retroactiu als exercicis que comencin des de l’1 de gener de 2015. Aquest enèsim canvi no suposa un avenç molt gran, ja que segueix l’obligació de compliment dels altres 2 requisits per tal de gaudir de l’exempció de la presentació de l’Impost de Societats.

A conseqüència, l’apartat 3 de l’article 123 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats queda redactada de la següent manera:

«3. Els contribuents a què es refereixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 9 d’aquesta Llei estan obligats a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes.

No obstant això, els contribuents a què es refereix l’apartat 3 de l’article 9 d’aquesta Llei no tenen l’obligació de presentar declaració quan compleixin els requisits següents:

  1. a) Que els seus ingressos totals no superin els 75.000 euros anuals.
  2. b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000 euros anuals.
  3. c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.»

Els ingressos exempts són aquells que provinguin de la realització de l’objecte social de l’entitat i que no siguin considerades una explotació econòmica (bàsicament quotes de soci, donacions i algunes subvencions).

Els ingressos no exempts sotmesos a retenció són aquells que provinguin del rendiment del patrimoni (bàsicament arrendaments i interessos bancaris).

A conseqüència, segueix la subjecció a l’impost per a les entitats que obtenen ingressos provinents de la venda d’algun bé o de la prestació d’algun servei, independentment de la seva quantia; tal i com ja passava amb la llei anterior. Per tant, les participacions de loteria, l’organització d’actes, la venda d’entrades, l’organització d’excursions, l’organització d’extraescolars, cursos, la socialització de llibres (AMPA), la venda de samarretes, la facturació d’actuacions o les rifes, entre d’altres, són considerats ingressos no exempts a l’Impost de Societats. L’obtenció d’ingressos d’alguna d’aquestes activitats, independentment de l’import, obliga l’entitat a liquidar l’Impost de Societats.