EL PASSAT 27 DE SETEMBRE VA TENIR LLOC L’ASSAMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS

Entrada compartida per Teatre Centre Manlleu Associació Cultural

El passat dissabte 27 de setembre, va tenir lloc l’assemblea ordinària del Teatre Centre, a la qual van assistir una vintena de socis de l’entitat. Després d’aprovar les actes de les sessions anteriors, es va encetar l’ordre del dia amb les informacions relatives a la proposta que ha fet l’Ajuntament entorn del tema de la propietat del teatre del carrer del Pont. La proposta va ser exposada pel regidor de Cultura, Àlex Garrido, que va assistir expressament a l’assemblea a petició del president. A grans trets, la proposta consisteix en que la Fundació Teatre Centre traspassi la titularitat de l’edifici a l’Ajuntament per tal que pugui executar les obres de rehabilitació de l’espai. Quan s’acabin les obres, l’Ajuntament en farà una cessió patrimonial a precari al Teatre Centre, per a l’ús i la gestió de l’edifici, per un període mínim de 20 anys. En aquest punt es va obrir un debat i van sorgir diverses opinions. Al final, la conclusió va ser que caldrà conèixer i analitzar en detall els punts del document de cessió per tal que l’acord sigui beneficiós.

Posteriorment, el president va llegir l’informe de gestió de l’exercici 2014 i el tresorer va exposar la situació econòmica de l’entitat.