Tràmits d’interès per les associacions

Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d’interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials, i amb caràcter temporal o indefinit.

La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques s’encarrega del registre de les associacions i federacions de règim general que tenen el domicili social a Catalunya i que  exerceixen les seves funcions majoritàriament a Catalunya. En queden excloses, perquè tenen legislació pròpia i registres específics, les associacions polítiques, les religioses, les esportives, les organitzacions empresarials i els sindicats.

A continuació es detallen alguns dels tràmits d’interès per les associacions. Aquests tràmits es fan a través del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

  • Constituir una entitat
  • Renovació de la junta o altres òrgans de govern
  • Canvi de domicili de l’entitat
  • Dissolució d’una associació
  • Altres

Cada vegada és més habitual que les associacions hagin de fer tràmits a través de certificats digitals. Per obtenir el certificat digital de la vostra entitat, cliqueu aquí.

CONSTITUIR UNA ENTITAT

Constituir una associació permet que la meva entitat adquireixi personalitat jurídica. Adquirir personalitat jurídica permet que la meva entitat pugui fer una sèrie de tràmits amb l’administració (Generalitat, ajuntament…) com són sol·licitar subvencions, obtenir beneficis fiscals, entre d’altres.

Per constituir una entitat cal fer el tràmit d’inscriure la constitució. Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

– L’acta fundacional (datada i signada per tots els socis fundadors). Podeu trobar aquí un model-plantilla d’acta fundacional.

– Una fotocòpia dels DNI, passaports o permisos de residència de tots els socis fundadors.

– Els estatuts (datats i signats per tots els socis fundadors o, com a mínim, pel president i el secretari). En la denominació de l’entitat (que consta a l’acta fundacional i en els estatuts) ha de figurar el tipus jurídic “Associació” o “Assoc.”. Podeu trobar aquí diferents models-plantilla d’estatuts, segons el tipus d’entitats que vulgueu constituir.

– El justificant del pagament de la taxa si el tràmit és presencial.

En el cas que les persones fundadores siguin persones jurídiques, cal adjuntar també l’acord de l’òrgan competent en què es manifesta la seva voluntat de formar part de l’entitat amb la designació de la persona física que representarà la persona jurídica.

Aquest tràmit d’inscriure la constitució va adreçat al Departament de Justícia i  a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques. Es pot fer de dues maneres:

Més informació sobre el tràmit de constitució d’una associació aquí.

Per poder gaudir d’aquests avantatges i fer gestions amb l’Ajuntament de Manlleu, cal que doneu d’alta la vostra entitat, un cop constituïda legalment, al Registre d’Entitats de Manlleu.

 

RENOVACIÓ DE LA JUNTA O ALTRES ÒRGANS DE GOVERN. QUÈ HEM DE FER?

Cal comunicar la renovació o la reelecció dels membres dels òrgans de govern d’una associació. Els estatuts han de regular la durada d’aquests càrrecs, que no pot ser mai superior a 5 anys, i la possibilitat o no de reelecció, tal com estableix l’article 322.13.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Per comunicar la renovació o reelecció dels òrgans de govern d’una associació cal presentar:

– sol·licitud per iniciar aquest tràmit

– certificat de renovació parcial per als casos en què el mandat és vigent i es produeixen canvis en la junta directiva

– o certificat de renovació total que s’utilitza quan ha finalitzat el mandat de la vigència dels càrrecs tot i que es tornin a reelegir les mateixes persones

La persona que renuncia a un càrrec de la junta directiva ho ha de comunicar a l’entitat, seguint el procediment previst establert als estatuts, i pot comunicar-ho al Registre d’Associacions mitjançant un escrit en què manifesti la renúncia al càrrec.

Ara bé, la junta directiva sempre ha de comunicar al Registre la nova composició de la junta com a resultat de la renúncia d’algun dels seus càrrecs, perquè el Registre disposi de les dades actualitzades de l’associació.

 

CANVI DE DOMICILI DE L’ASSOCIACIÓ

S’ha de notificar al Departament de Justícia. Cal emplenar la sol·licitud d’inscripció del nou domicili social i adjuntar-hi un certificat estès pel secretari, amb el vistiplau del president, indicant el nou domicili i fent constar la data de la reunió de l’òrgan directiu (junta directiva o assemblea) que ha aprovat el canvi de seu social.

Si a més a més del canvi de domicili s’han de fer més canvis als estatuts el procediment que s’ha de seguir és el de modificació d’estatuts.

Més informació sobre aquest tràmit

 

DISSOLUCIÓ D’UNA ASSOCIACIÓ

Les associacions es poden dissoldre per les causes establertes legalment (article 324.4 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya) o per les causes que estableixin els estatuts.

Un cop acordada la dissolució, s’ha d’inscriure al Registre d’Associacions aportant un certificat de l’acord de dissolució, signat pel secretari amb el vistiplau del president, que ha de contenir els acords de l’assemblea general, relatius a la dissolució i liquidació de l’entitat i a la destinació del patrimoni, en cas que n’hi hagi.

Més informació sobre aquest tràmit

 

ALTRES TRÀMITS D’INTERÈS PER LES ASSOCIACIONS

Més informació aquí

 

PREGUNTES FREQÜENTS

Més informació aquí