Es deixaran d’ementre els certificats electrònics de persona jurídica i entitats sense personalitat jurídica

CapturaUs informem d’un canvi de reglament segons el qual, a partir de l’1 de juliol, l’Ajuntament deixarà d’emetre certificats electrònics de persona jurídica i entitats sense personalitat jurídica. Aquests certificats eren una manera no-personal a través de la qual les entitats podien realitzar tràmits electrònics. A partir de juliol no s’emetran més certificats d’aquest tipus i només s’expediran certificats personals (com l’idcat). En aquest cas, la persona signarà a títol personal com a representant (secretari/a, president/a…) de l’entitat. Els antics certificats de persona jurídica i d’entitat sense persona jurídica es podran seguir utilitzant fins que es revoquin o bé caduquin.

Contingut de la informació:
El pròxim 1 de juliol de 2016 serà aplicable en la seva pràctica totalitat el Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança en les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

Aquest Reglament no preveu l’emissió de certificats de signatura electrònica a favor de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica. A les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica reserva únicament els segells electrònics, que permeten acreditar l’autenticitat de l’origen i la integritat del document segellat.

Els certificats de persona jurídica i d’entitat sense personalitat jurídica emesos abans de l’1 juliol 2016 podran seguir utilitzant fins a la seva caducitat o revocació, però no podran renovar-se després d’aquesta data.